U bent toch niet helemaal tevreden met ons product?  U kunt in overleg met ons uw producten retourneren.

Dit zijn onze voorwaarden:

Herroepingsrecht:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. U heeft na annulering 14 dagen om uw product retour te sturen.

1.     Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, de kosten voor het retourneren komen voor rekening van de consument.
3.     Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4.     Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

1.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Deze terugzending moeten worden geadresseerd aan:

ToolsCentrale.nl
T.a.v. Retouren
Oliemolenweg 10
7944HX Meppel

De directe kosten van het terugzenden van de goederen worden geraamd op ongeveer € 7,50 EUR. Één en ander afhankelijk van de gekozen transportwijze. De kosten voor het terugzenden van producten die wij met speciaaltransport of per pallet verstuurd hebben zullen ongeveer € 35,00 EUR bedragen.

2.     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal ToolsCentrale dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.